منو

محتواهای با تگ « سرور 19 »

اتمام سرور 19 نبرد جهانی عصرپادشاهان

سرور 19 نبرد جهانی بازی عصرپادشاهان که در طی روزهای اخیر کتیبه آن وارد سرور شده بود؛ سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد پیر مرد ها&ارتش سیاه نابود شدند و بازیکن «دیگه هیچ خیالی نیست» توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر زنده یاد Ramin007​​​​​ ساعت ها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم دیگه هیچ خیالی نیست و اتحاد پیر مرد ها&ارتش سیاه ​ ثبت شد.

ادامه مطلب